Bursa Teknik Üniversitesi

Anabilim Dalındaki Öğretim Üyeleri Tarafından Tamamlanan veya Yürütülmekte Olan Projelerin Toplu Listesi

 

Kurum: Bursa Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü

   Orman İnşaatı Jeodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı

 

1. Proje Yöneticiliği

Prof. Dr. Abdullah E. Akay

1. Orman Yolu Standartlarının Yükseltilmesinin Orman Yangınları ile Mücadeleye Katkısı ve Yangından Zarar Gören Odun Hammaddesi Kaynaklı Ekonomik Kayıpların Azaltılması Açısından İncelenmesi. TUBİTAK-TOVAG 221O309 (2022-2025)

2. CBS Tabanlı AHP Yöntemiyle Orman Yangını Risk Haritasının Geliştirilmesi. BTU 20220Y010. (2022-2023)

3. Endüstriyel Ormanlarda Yürütülen Mekanik Üretim Çalışmalarında Makine Kaynaklı Başlıca Fiziksel Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi. BTU 190D004 (2020-2021)

4. Orman Alanlarındaki Açık Maden İşletmelerinin Haritalanmasında İHA-tabanlı 3-Boyutlu Verilerin Kullanılması. BTU 2019- 190L015 (2019-2021)

5. Odun Hammaddesi Üretiminde Motorlu Testere Kaynaklı Antropojenik Gürültü Yayılımının CBS Teknikleri Kullanılarak Modellenmesi. TUBİTAK-TOVAG 119O736 (2019-2020)

6. Taşınabilir Vinç ile Entegre Küçük Ölçekli Hava Hattının Bölmeden Çıkarma Çalışmalarında Uygulanması ve Sistemin Verim Açısından Değerlendirilmesi. TUBİTAK-TOVAG 119O013 (2019-2020)

7. Fırtına Zararı Sonrası Bölmeden Çıkarma Çalışmalarında Kullanılan Mobil Vinç Sisteminin Verim Analizi. BTU 2017- 171L15 (2017-2018)

8. Orman Yolu Standartlarının Yükseltilmesinin Orman Ürünlerinin Toplam Ekonomik Değeri ve Uzak Nakliyat Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. TUBİTAK-TOVAG 115R048 (2015-2018)

9. Bölmeden Çıkarma Yöntemlerinin CBS Tabanlı Karar Destek Sistemi Kullanılarak Planlanması. BTU 2017- 171L16 (2017-2018)

10. Orman Ürünleri Nakliyatının Planlanması Amaçlı CBS Tabanlı Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi. TUBİTAK-TOVAG 115R004 (2015-2016)

11. Tigercat 635d Sürütücü Kullanılarak Gerçekleştirilen Bölmeden Çıkarma Çalışmalarının Verim ve İş Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi. BTU 2016-02-001 (2015-2016)

Orman İçi ve Kenarı Yol Ağlarında Ekolojik Sanat Yapıları Üzerine Araştırmalar. KSU 2013/6-28 (2013-2014)

12. Dağlık Arazilerde İnce Çaplı Odun Hammaddesinin Bölmeden Çıkarılmasında Oluk Sisteminin Uygulanması: Kahramanmaraş Örneği. KSÜ 2011/3-35 (2011-2013)

13. CBS Teknikleri Kullanılarak Orman Yollarının Yangın Koruma Amaçlı Değerlendirilmesi. TUBİTAK-TOVAG 110O928 (2011-2012)

14. Orman Yangınlarının Öncesinde ve Sonrasında Koruma Amaçlı Altyapı Sistemi Olarak Orman İnşaatı Tesisleri. TUBİTAK-TOVAG 109O800 (2011-2013)

15. Yangın Sahasına En Kısa Sürede Ulaşımı Sağlayacak Optimum Güzergahın Belirlenmesinde CBS Tabanlı Karar Destek Sisteminin Kullanılması. TUBİTAK-TOVAG 109O028 (2009-2010)

16. Tomruk Üretiminde Bilgisayar Destekli Boylama Yönteminin Uygulanması ve Türkiye Ekonomisine Yapacağı Katkının Belirlenmesi. TUBİTAK-TOVAG 108O125 (2008-2010)

17. Türkiye Ormancılığı Şartlarında Modern Optimizasyon Yöntemleri ve CBS Kullanarak Orman Yolu Planlama Modelinin Geliştirilmesi ve KSÜ Başkonuş Araştırma ve Uygulama Ormanında Uygulanması. TUBİTAK-TOVAG 105O516  (2006-2008)

18. Makineli Üretimde Kullanılan Ekipmanların Orman Toprağı Üzerinde Oluşturduğu Etkiler. KSÜ 2005/2-7 (2005-2007)

19. KSÜ Başkonuş Araştırma ve Uygulama Ormanında Orman Varlıklarının Envanterinin Çıkarılması ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Temelli Veri Tabanı Oluşturulması. KSÜ 2004/4-16 (2004-2006)

 

Prof. Dr. Burak ARICAK

1. Using Digital Images Obtained from an Unmanned Aerial Vehicle for Evaluating Soil Deformation of Mechanized Harvesting Equipment, TÜBİTAK 2219, Oregon, ABD (10/01/2022 - 10/07/2022)

2. Karbon Depolama Kapasitesinin Uydu Görüntüsündeki Yansıma Değerleri ile Belirlenmesi ve Ekonomik Değerinin Ortaya Konması Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü Sarıkamış Çamyazı Orman İşletme Şefliği Örneği. KÜBAP 01201249 (2012-2013)

3. Küre Dağları Milli Parkında Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi. TÜBİTAK 112B162 (2012-2012)

4. Uydu Görüntüsü Kullanılarak Yanıcı Madde Özelliklerine Göre Yangın Potansiyelinin Belirlenmesi Kastamonu Merkez Şefliği Örneği. TÜBİTAK 111O033 (2010-2011)

5. İbreli Meşcerelerdeki Bölmeden Çıkarma Faaliyetlerinin Orman Toprağı Üzerine Olumsuz Etkilerinin Azaltılabilmesi İçin El Vinci Kullanım Olanaklarının Araştırılması. KÜBAP 03/2017-32 (2018- ………)  

6. Biyomonitor Olarak Kullanılan Bazı Ağaçlarda Ağır Metal Konsantrasyonlarının Trafik Yoğunluğuna Bağlı Değişimi, KÜBAP (2018 - 2019)

7. Otoyol Trafiğinden Kaynaklı Partikül Madde ve Gürültünün İzolasyonunda Orman Örtüsünün Tampon Etkisi, KÜBAP (2015 - 2017)

 

Dr. Öğr. Üyesi İnanç TAŞ

  1. Geliştirilecek Çoklu Ölçüm Cihazı ile Orman Yollarında Trafik Kaynaklı Gürültünün Ekolojik Açıdan Değerlendirilmesi. TÜBİTAK-1919B012208855 (2022-2023)

 

2. Projede Görev Alma (Araştırmacı, Danışman)

Prof.Dr. Abdullah E. Akay

1. Çok Ölçütlü Karar Verme Tekniği ve CBS Yardımıyla Optimum Bölmeden Çıkarma Yönteminin Belirlenmesi: Bursa ve İstanbul Orman Bölge Müdürlükleri Örneği. OGM 10.5202/2020-2022. (2020-2023)

2. CBS Teknikleri ve İHA Tabanlı Multispektral Veriler ile Bingöl İli Mevcut Doğal Kaynaklarının Arıcılık Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi ve Çotla Bal Havzasının Oluşturulması. Bingöl Üniversitesi BAP Birimi (2018-2021)

3. Yangın Sahasına Ulaşım Olanaklarının CBS Karar Destek Sistemi ile Belirlenmesi: Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü Örneği. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi BAP 17/205 (2018-2021)

4. İnsansız Hava Araçlarının Orman Yollarının Projelendirilmesinde Kullanım Olanakları. İstanbul Üniversitesi ONAP-38424 (2013-2016)

5. Alçak İrtifa İnsansız Hava Aracı ile Üretilen Yüksek Çözünürlüklü Sayısal Veriler Kullanılarak Toprak Amenajman Sistemlerinin Geçici Oyuntu Erozyonu Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. TUBİTAK-TOVAG 114R052 (2013-2014)

6. Dağlık Arazide Kalın Çaplı Odun Hammaddesinin Bölmeden Çıkarılmasında Oluk Sistemi Uygulanmasının Ekonomik ve Ekolojik Açıdan Değerlendirilmesi. TUBİTAK-TOVAG 113R001 (2013-2014)    

7. Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünde Orman Ürünleri Transportunun Ağ Tabanlı Modellerle Optimizasyonu. OGM 08.5101/2009-2010 (2009-2012)

8. WEPP modeli ve GIS teknikleri kullanılarak Kahramanmaraş Kartalkaya yağış havzasında sediment üretiminin ve tahmini toprak kayıplarının belirlenmesi. TUBİTAK-TOVAG 106O126 (2006-2008)

9. Juniper Inventory by Using High-Resolution Digital Images. OSU, Corvallis and USDA Forest Service, Portland, OR (2000-2001)

 

Prof. Dr. Burak ARICAK

1. Devrekani Çayı Alt Havzası nın Doğa Temelli Turizm Kaynaklarının Sınıflandırılması ve Derecelendirilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. KÜBAP 01201343 (2013 - 2016)

2. Orman Yolu İnşaatında Dolgu ve İnşaat Etki Alanlarının Uzaktan Algılama Verileri İle Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, KÜBAP 1130019 (2004-2008)

3.Orman Üretim İşçiliğinde İş Kazaları İle Sağlık Sorunlarının Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Örneği, Araştırma Projesi (2007-2009)

4. Eko Turizm Kapsamında Ilgaz Dağı Milli Parkında Yürüyüş Rotaları ile Kamp Alanlarının Tespiti ve Ekonomik Potansiyelinin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. KÜBAP 05201201 (2012-2014)

5. Sosyal Destek Yaklaşımlı Çevre ve Doğa Eğitimi, TÜBİTAK 113B033 (2013)

6. Küre Dağları Milli Parkı ve Tampon Zon Hızlı Alan Değerlendirmesi, UNDP Tur. Proj. Psc0904  (2010-2012)

7. Odun Üretim Faaliyetlerinin Ölü Örtü Ayrışma Seyri Üzerine Etkisi, KÜBAP (2015 - 2018)

8. Kastamonu bölgesi kestane ormanlarında kestane dal kanserinin ortaya çıkmasında ve yayılmasında yetişme ortamı faktörlerinin etkisinin ve kestane meyve üretimindeki verim kaybının ekonomisinin araştırılması, KÜBAP01/2016 (2016 - 2017)

9. Uludağ Göknarı Abies nordmanniana subsp bornmülleriana Mattf Bazı İbre Karakterlerinin Rakıma Bağlı Değişimi. TÜBİTAK (2015 - 2016)

11. Ekoturizm potansiyelinin GIS kullanımı ile biyoklimatik konfor açısından değerlendirilmesi: Manisa Örneği KÜ-BAP03/2017-15, (2018 - 2019)

12. SFM on Forest  developing the Vocational Education Modules for Implementing Sustainable Forest Management  FORESTVET, Avrupa Birliği, 2013-1-TR-LEO05-47503 (2013 - 2015)

Dr. Öğr. Üyesi İnanç TAŞ

  1. Çok Ölçütlü Karar Verme Tekniği ve CBS Yardımıyla Optimum Bölmeden Çıkarma Yönteminin Belirlenmesi: Bursa ve İstanbul Orman Bölge Müdürlükleri Örneği. OGM 10.5202/2020-2022. (2020-2023)
  2. Endüstriyel Ormanlarda Yürütülen Mekanik Üretim Çalışmalarında Makine Kaynaklı Başlıca Fiziksel Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi. BTÜ 190D004 (2020-2021)